آرشیو نظرسنجی
احتمال انجام توافق هسته ای تا پایان فرودین سال 94 را چگونه ارزیابی می کنید ؟
1- زیاد
47.77%
2- اندک
52.23%
تعداد کل آراء : ۸۳۰۹