آرشیو نظرسنجی
به نظر شما شاخص کل تا پایان هفته جاری در کدام سطح قرار می گیرد؟
بیش از ۴۲۰ هزار واحد
50.46%
بین ۴۲۰-۳۹۰ هزار واحد
41.07%
بین ۳۹۰-۳۶۰ هزار واحد
5.87%
کمتر از ۳۶۰ هزار واحد
2.61%