آرشیو نظرسنجی
کدام گزینه را در تداوم جو منفی بازار سرمایه و عدم بازگشت و جذب سرمایه ها به بورس موثر می دانید ؟
1- عملکرد سازمان بورس
33.21%
2- سیاست دولتمران
27.67%
3- بودجه مصوب مجلس
14.72%
4- اخبار رسانه ها
0.99%
5- عملکرد حقوقی ها
14.68%
6 - مردم و سهامداران
8.73%
تعداد کل آراء : ۶۵۷۴