آرشیو نظرسنجی
حضور فعال حقوقی های شبه دولتی و وابسته به نهادهای حکومتی در بورس به نفع بازار سرمایه است ؟
1) بلی ، کاملا
8.46%
2) خیر
54.86%
3) با نظارت بیشتر خوب است
19.75%
4) در شرایط فعلی لازم است
16.93%
تعداد کل آراء : ۳۱۹