آرشیو نظرسنجی
تاپایان تیرماه شاخص بورس در چه محدوده ای خواهد بود ؟
1- 70 الی 78 هزار واحد
33.61%
2- 78 الی 85 هزار واحد
28.43%
3- بیش از 85 هزار واحد
37.96%
تعداد کل آراء : ۵۲۲۴