آرشیو نظرسنجی
انجام معامله بلوک 51% مخابرات و جذب نقدینگی 1600 میلیارد تومانی آن از بورس باعث ....... خواهد شد .
1- رشد بازار
39.34%
2- افت بازار
41.54%
3- پایداری بازار
19.12%
تعداد کل آراء : ۴۵۵