آرشیو نظرسنجی
تک نرخی شدن ارز چه تاثیری بر عملکرد شرکتهای مختلف دارد ؟
1- زیان صادر کننده ها
25.52%
2- سود صادر کننده ها
31.95%
3- زیان وارد کننده ها
16.69%
4- سود واردکننده ها
25.84%
تعداد کل آراء : ۲۱۷۵