آرشیو نظرسنجی
میزان بازدهی معاملات شما طی نیمه اول سال جاری در بورس چگونه بوده است ؟
1-کم تر از 10 درصد
30.54%
2- 10 تا 35 درصد
37.98%
3- 35 تا 70 درصد
17.45%
4- 70 تا 100 درصد
6.26%
5- بیش از 100 درصد
7.77%
تعداد کل آراء : ۷۸۱۰

آخرین اخبار