آرشیو نظرسنجی
به نظر شما کدامیک از گروه شرکتهای ذیل قابلیت رشد بیشتری در کوتاه مدت دارند؟
1-شرکتهای کوچک
65.54%
2- شرکتهای متوسط
15.15%
3- شرکتهای بزرگ
19.31%
تعداد کل آراء : ۳۳۷۲