آرشیو نظرسنجی
با کدامیک از سناریوهای دبیر کل سابق بورس اوراق بهادار کشور موافقید؟
اقتصاد پساکرونایی به شکل U خواهد بود
14.88%
اقتصاد پساکرونایی به شکل V خواهد بود
9.76%
اقتصاد پساکرونایی تلفیقی از اشکال V و U در روند بهبود و آرام خواهد بود
20.73%
اقتصاد پسا کرونایی ایران به هیچ یک از سناریو های عبده تبریزی ربطی ندارد
54.63%