آرشیو نظرسنجی
صنعت برتر بورسی در بهار سال 91 کدام است ؟
بانکداری
11.38%
پتروشیمی
28.71%
ساختمان
24.25%
فلزات اساسی
18.86%
صنایع غذایی و قندی
16.81%
تعداد کل آراء : ۴۸۴۲