آرشیو نظرسنجی
سازمان بورس ضمانت اجرایی برای جلوگیری از توزیع سود نقدی مخابرات بر خلاف نظر حسابرس و کارشناس خود دارد؟
ضمانت اجرایی دارد
8.26%
ضمانت اجرایی ندارد
46.45%
ضمانت اجرایی دارد اما برای اعمال نکردن قانون تحت فشار است
45.29%
تعداد کل آراء : ۶۰۵