آرشیو نظرسنجی
کارآیی و چاره اندیشی مدیریت بازار سرمایه را برای عبور از شرایط فعلی اقتصادی چگونه ارزیابی می کنید ؟
1- عالی
3.39%
2- خوب
1.78%
3- متوسط
5.31%
4- ضعیف
89.52%
تعداد کل آراء : ۵۲۸۸