آرشیو نظرسنجی
با توجه به گزارشات مثبت شرکت‌ها، شاخص کل تا پایان هفته جاری در چه کانالی قرار می‌گیرد؟
۱. کمتر از ۱۶۰ هزار واحد
29.91%
۲. ۱۶۰ - ۱۶۵ هزار واحد
37.55%
۳. ۱۶۵ - ۱۷۰ هزار واحد
13.97%
۴. بیش از ۱۷۰ هزار واحد
18.56%
تعداد کل آراء : ۴۵۸