آرشیو نظرسنجی
شاخص تا پایان هفته به چه رقمی خواهد رسید؟
۱ - یک میلیون و ۱۸۰ هزار
34.61%
۲ - یک میلیون و ۲۰۰ هزار
23.9%
۳ - یک میلیون و ۳۰۰ هزار
22.32%
۴ - یک میلیون و ۳۲۰ هزار
19.18%