آرشیو نظرسنجی
اثر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها کدام یک از موارد ذیل است ؟
1- افزایش شاخص و نرخ ارز
28.19%
2- کاهش شاخص و نرخ ارز
3.64%
3-افزایش شاخص کاهش ارز
4.39%
4-کاهش شاخص افزایش ارز
63.78%
تعداد کل آراء : ۴۲۶۰