آرشیو نظرسنجی
حمایت حقوقی‌ها را تا چه میزانی قبول دارید؟
۱- اصلا حمایت نمی‌کنند
33.94%
‌۲- حمایت هدف‌دار به نفع شرکت
33.42%
۳- حمایت هدف‌دار به نفع سهامدار و بازار
3.81%
۴- حمایت‌های زیان‌بار برای بازارسرمایه
28.83%