آرشیو نظرسنجی
کدام یک از زیرمجموعه های سازمان بورس در ارایه خدمات رضایت بیشتری برای شما فراهم آورده است ؟
1- شرکت بورس
2.68%
2- فرابورس
2.3%
3- سپرده گذاری
5.3%
4- مدیریت فناوری
4.19%
5- بورس کالا
1.26%
6- بورس انرژی
0.57%
7- مرکز مالی
0.37%
8- هیچ کدام
83.33%
تعداد کل آراء : ۴۹۲۰