آرشیو نظرسنجی
نحوه برخورد کارکنان و ارایه اطلاعات مدیران و خدمات و محل برگزاری در مجامع عادی سالیانه تا چه حد رضایت شما را جلب کرده است ؟
1- کاملا
2.93%
2- نسبتا
26.33%
3- اصلا
70.73%
تعداد کل آراء : ۲۷۹۵