آرشیو نظرسنجی
برنامه تلویزیونی "استودیو بورس" تا چه حد رضایت شما را دربیان چالشها و فرصتهای بورس بر آورده کرده است ؟
1- زیاد
8.51%
2- تا حدودی
15.59%
3- اندک
75.9%
تعداد کل آراء : ۲۷۹۷