آرشیو نظرسنجی
جلوگیری از صادرات به نفع کدام یک از گروههای ذیل میباشد؟
1-تولید کنندگان داخلی
9.28%
2- مصرف کنندگان
28.19%
3-سوداگران
62.53%
تعداد کل آراء : ۳۷۲۸