آرشیو نظرسنجی
در صورت وقوع تحریمهای جدید واکنش فعالان بازار چه خواهد بود ؟
1- بی اهمیت ( خنثی )
22.59%
2- فروش هیجانی
52.94%
3- منطقی
24.47%
تعداد کل آراء : ۴۲۵