آرشیو نظرسنجی
با سیاستها و شیوه مدیریت سازمان بورس در کنترل هیجان بازار سرمایه و برنامه عرضه های اولیه موافقید ؟
1- بلی
12.53%
2- خیر
87.47%
تعداد کل آراء : ۵۴۹۲