آرشیو نظرسنجی
از عملکرد تیم اقتصادی دولت در خصوص بازار سرمایه رضایت دارید ؟
1- کاملا
4.98%
2- تا حدودی
5.07%
3- اصلا
89.96%
تعداد کل آراء : ۵۸۲۴