آرشیو نظرسنجی
عدد شاخص کل تا پایان سال چه خواهد بود ؟
1- 20 الی 21 هزار
9.65%
2- 21 الی 22 هزار
22.16%
3- بیش از 22 هزار
60.82%
4- کمتر از 19 هزار
7.37%
تعداد کل آراء : ۲۱۰۳