آرشیو نظرسنجی
نتیجه FATF چه می شود؟
انتقال ایران به لیست سیاه
66.92%
تمدید دوباره مهلت به ایران
33.08%