آرشیو نظرسنجی
از رفتار سهامداران عمده شرکتها و نهادهای مرتبط در جهت شفافیت اطلاعات و حمایت از زیرمجموعه هایشان چقدر رضایت دارید ؟
1- کاملا
2.5%
2- نسبتا
4.39%
3- اصلا
93.11%
تعداد کل آراء : ۴۰۳۳