آرشیو نظرسنجی
به نظر شما عرضه هلدینگ خلیج فارس در چه قیمتی منطقی است ؟
1-کمتر از450
42.43%
2- 450 تا 550
30.17%
3- 550 تا 650
14.52%
4- 650 تا 750
6.35%
5- بیش از 750
6.54%
تعداد کل آراء : ۱۵۹۱