آرشیو نظرسنجی
شاخص کل بورس تا پایان سال در چه محدوده ای خواهد بود ؟
بالاتر از 30000
8.73%
27000 الی 30000
10.93%
25000 الی 27000
19.88%
23000 الی 25000
18.21%
زیر 23000 واحد
42.25%
تعداد کل آراء : ۴۵۴۷