آرشیو نظرسنجی
کدام یک از گزینه ها بیشترین تاثیر را در بوجود آمدن شرایط فعلی بورس داشته است ؟
1- سیاستهای اقتصادی دولت
39.86%
2- رفتار سهامداران خرد و آنلاینی ها
4.68%
3- عملکرد حقوقی ها
13.36%
4- اصلاح سیکل بازدهی بورس
5.13%
5- همه موارد
36.97%
تعداد کل آراء : ۹۰۳۴