آرشیو نظرسنجی
آیا رشد شاخص بورس و قیمت سهام شرکتها حبابی است ؟
الف )کاملا
17.46%
ب ) اصلا
20.41%
ج ) تا حدودی
13.83%
د ) سهام برخی شرکتها
48.3%
تعداد کل آراء : ۴۴۱