آرشیو نظرسنجی
کلیت پیش بینی سود شرکتها برای سال 93 را چگونه ارزیابی می کنید ؟
1- محتاطانه
55.55%
2- خوشبینانه
12.18%
3- بدبینانه
21.77%
4- منطقی
10.5%
تعداد کل آراء : ۶۵۷۴