آرشیو نظرسنجی
شما سهامدار عزیز، چه میزان با نحوه فعالیت و سازوکار شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری آشنایی دارید؟
زیاد
11.57%
متوسط
28.78%
کم
59.64%