آرشیو نظرسنجی
شما با دریافت حقوق بالا توسط کدامیک از مدیران مخالف هستید؟
مدیران با کارکرد قوی
5.47%
مدیران با کارکرد ضعیف
33.4%
هر دو مورد
61.13%
تعداد کل آراء : ۴۰۵۷