آرشیو نظرسنجی
با توقف نمادها و انتشار مداوم اوراق بدهی در بازار سرمایه موافقید؟
1- کاملا موافقم
13.86%
2- قطعا مخالفم
76.27%
3- تنها با توقف نماد موافقم
3.54%
4- تنها با انتشار اوراق موافقم
6.33%
تعداد کل آراء : ۳۱۶۱