آرشیو نظرسنجی
به نظر شما، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF بر بازار سرمایه تا چه میزان اثرگذار است؟
خیلی زیاد
22.79%
متوسط
26.35%
خیلی کم
50.85%