آرشیو نظرسنجی
کدام صنعت در نیمه دوم سال 88 بازدهی بیشتری دارد ؟
الف ) دارو
20.67%
ب ) خودرو
24.02%
ج ) بانک
26.16%
د ) دستگاههای برقی
6.33%
ه ) پیمانکاری و تجهیزات
22.81%
تعداد کل آراء : ۱۰۷۴