آرشیو نظرسنجی
عملکرد کرد زنگنه را در سازمان خصوصی سازی چگونه ارزیابی می کنید ؟
1- عالی
6.75%
2- خوب
11.9%
3- معمول
19.44%
4- ضعیف
61.9%
تعداد کل آراء : ۱۰۰۸