آرشیو نظرسنجی
عملکرد شما سهامدار عزیز در بازارسرمایه در مجموع سال 98، چگونه بوده است؟
کسب بازدهی بیش از 100درصدی
32.99%
کسب بازدهی بین 50 تا 100درصد
23.82%
کسب بازدهی کمتر از 50 درصد
28.25%
زیان کردم
14.94%