آرشیو نظرسنجی
نرخ تعادلی مطلوب دلار برای تک نرخی شدن کدام محدوده است ؟
1- 3000 تا 3100 تومان
43.33%
2- 3101 تا 3300 تومان
19.76%
3- 3301 تا 3500 تومان
36.91%
تعداد کل آراء : ۴۷۰۶