آرشیو نظرسنجی
آیا بسته جدید اقتصادی دولت باعث رونق اقتصاد و بورس طی یکماه آینده خواهد شد ؟
1- بلی
27.36%
2- خیر
72.64%
تعداد کل آراء : ۳۶۳۷